SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN IMPREZ TURYSTYCZNYCH ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH RADSAS FUN

 

 • DEFINICJE

W niniejszym Szczegółowym Regulaminie Imprez Turystycznych oraz Warunkach Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Radsas Fun, zwanych dalej „Regulamin” pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Radsas Fun – organizator imprezy turystycznej
 2. Organizator – Radsas Fun Radosław Sąsiadek ; w skrócie Radsas Fun
 3. Impreza Turystyczna – wypoczynek zorganizowany przez Radsas Fun; każdy wyjazd w którego skład wchodzi: transport, nocleg i wyżywienie; np. obóz, kolonia, wycieczka szkolna
 4. Wypoczynek – impreza turystyczna dla dzieci/uczestników w formie obozów i/lub kolonii
 5. Klient – osoba, która zawarła Umowę o świadczenie na warunkach określonych w Regulaminie; wykupiła imprezę turystyczną dla siebie lub kogoś innego; może być nim Rodzic/Opiekun Prawny
 6. Rodzic/Opiekun Prawny – osoba, która nie ma ograniczeń prawnych, sprawująca prawną i faktyczną opiekę nad dzieckiem/uczestnikiem imprezy turystycznej
 7. Dziecko/Uczestnik – osoba (najczęściej nieletnia), która jest uczestnikiem imprezy turystycznej (najczęściej obozu, kolonii lub wycieczki szkolnej)
 8. Formularz rezerwacyjny – elektroniczny druk, który wypełniany jest przez Rodzica/Opiekuna Prawnego w celu zarezerwowania Dziecku/Uczestnikowi miejsca na imprezie turystycznej
 9. Umowa – umowa o świadczenie usługi turystycznej zawarta pomiędzy Radsas Fun, a Klientem (i/lub Rodzicem/Opiekunem Prawnym)
 10. Karta Kwalifikacyjna – dokument kuratoryjny/ministerialny, który jest niezbędny organizatorowi już przed imprezą turystyczną. Udostępniony jest Rodzicowi/Opiekunowi Prawnemu na stronie organizatora. Jego wzór został opracowany na podstawie art.92t ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty, w drodze rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22.07.2021r. Zawiera informacje na temat uczestnika imprezy turystycznej. Wypełniany jest przez Rodzica/Opiekuna Prawnego.
 11. Ustawa – ustawa z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 511)
 12. Kierownik / Kierownik Imprezy – osoba, która nadzoruje wychowawców, kieruje Imprezą Turystyczną
 13. Wychowawca – osoba mająca uprawnienia do pracy z dziećmi/uczestnikami, sprawująca nad nimi opiekę oraz prowadząca zajęcia
 14. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia z dziećmi/uczestnikami, mająca uprawnienia do prowadzenia zajęć
 15. Ratownik – osoba sprawująca nadzór nad dziećmi/uczestnikami na terenie kąpieliska, mająca uprawnienia Ratownika WOPR
 16. Opieka Medyczna – osoba mająca uprawnienia do sprawowania opieki medycznej, opiekuje się uczestnikami, wydaje leki, kontroluje stan zdrowia podczas imprez turystycznych
 17. Miejsce Zbiórki – miejsce ustalone przez organizatora, w którym zatrzymuje się autokar/bus/pociąg w drodze na i z imprezy turystycznej
 18. Urządzenia elektroniczne służące do komunikacji – wszelkiego rodzaju urządzenia, z których można dzwonić, łączyć się z Internetem oraz za pomocą których można podsłuchiwać (np. smartwatche, smartfony itp.)
 19. Depozyt u wychowawcy – wyznaczone miejsce u wychowawcy danej grupy podczas imprezy turystycznej, w którym przechowuje się urządzenia elektroniczne dzieci/uczestników służące do komunikacji i/lub pieniądze uczestników, które przekazał Rodzic/Opiekun Prawny

 

 • INFORMACJE OGÓLNE
  1. Prawa i obowiązki Klienta, Rodzica/Opiekuna Prawnego, Dziecka/Uczestnika i Organizatora reguluje niniejszy Regulamin
  2. Organizatorem Imprez Turystycznych jest firma Radsas Fun Radosław Sąsiadek z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pilotów 19F/8
  3. Organizator wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 744-155-64-05 i REGON 220703961
  4. Organizator wpisany jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Prowadzonych Przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 455
  5. Organizator zgłasza każdorazowo zamiar zorganizowania Wypoczynku właściwemu kuratorowi oświaty stosownie do przepisów ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty
  6. Klientem Wypoczynku może być wyłącznie Rodzic/Opiekun Prawny Dziecka/Uczestnika.
  7. Na podstawie umowy zawartej z Klientem następuje świadczenie wypoczynku na rzecz Dziecka/Uczestnika.

 

 • ZAWARCIE UMOWY, CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Oferta imprez turystycznych zamieszczona na stronie Internetowej Organizatora stanowi wyłącznie
  2. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej oznacza akceptację Szczegółowego Regulaminu Imprez Turystycznych Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Radsas Fun Radosław Sąsiadek z siedzibą w Gdańsku, dlatego należy o uważnie zapoznać się z nimi.
  3. Dokonanie rezerwacji jest traktowane jako zawarcie umowy wstępnej.
  4. Rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) należy dokonać poprzez Formularz Rezerwacyjny znajdujący się na stronie danego obozu.
  5. Za rezerwację Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) odpowiada Opiekun Prawny/Rodzic uczestnika. Podane w Formularzu Rezerwacyjnym dane muszą być zgodne z prawdą
  6. W Formularzu Rezerwacyjnym należy podać numer telefonu oraz adres mailowy, które będą służyły do kontaktu aż do momentu zrealizowania usługi (imprezy turystycznej).
  7. Na adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji, które zawierać będzie wszystkie wypisane w Formularzu Rezerwacyjnym przez Opiekuna Prawnego/Rodzica informacje wraz z załączonymi (w linku do pobrania) Kartą
   Kwalifikacyjną i Regulaminami Imprezy Turystycznej.
  8. Opiekun Prawny/Rodzic jest w obowiązku sprawdzić poprawność WSZYSTKICH informacji (w tym danych kontaktowych: numeru telefonu) zawartych w Potwierdzeniu Rezerwacji.
  9. Zaliczkę w wysokości 500 zł należy wpłacić na rachunek podany w potwierdzeniu rezerwacji oraz na stronie Internetowej Radsas Fun w zakładce Kontakt.
  10. Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 2 dni od rezerwacji Imprezy Turystycznej.
  11. Wpływ zaliczki potwierdzany jest wysłanym SMSem lub mailem na dane kontaktowe podane w Formularzu Rezerwacji.
  12. Potwierdzenie Rezerwacji przez firmę Radsas Fun oraz wpłatę zaliczki przez Opiekuna Prawnego/Rodzica traktuje się jako zawarcie umowy.
  13. Radsas Fun prześle wypełnioną i podpisaną umowę niezwłocznie na adres mailowy podany w rezerwacji.
  14. Podpisaną przez Opiekuna Prawnego/Rodzica umowę należy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF lub JPG w ciągu 2 dni od jej otrzymania na

adres mailowy: lato@radsas-fun.pl, w tytule maila należy podać: imię i nazwisko Uczestnika/Dziecka i dopisek „Umowa”

 1. Wszelkie informacje na temat imprezy (obozu/kolonii) znajdują się na stronie danej Imprezy Turystycznej i są na bieżąco aktualizowane. Klient jest w obowiązku prześledzić wszystkie zakładki.
 2. Temat maila zawsze musi zawierać imię i nazwisko uczestnika.
 3. Kartę Kwalifikacyjną należy odesłać w formacie PDF lub JPG w ciągu 2 dni od rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) na adres mailowy lato@radsas-fun.pl, w tytule maila należy podać: imię i nazwisko Uczestnika/Dziecka i dopisek „Karta Kwalifikacyjna”
 4. Zarezerwowanie Imprezy Turystycznej dla Uczestnika/Dziecka jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rezerwacji Imprezy Turystycznej.
 5. Pozostałą kwotę należy dopłacić najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem się Imprezy Turystycznej
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Imprezy Turystycznej (wycieczki szkolnej, obozu, kolonii) po podpisaniu umowy, przed Imprezą lub w trakcje jej trwania, jednak tylko w przypadku drastycznych zmian cen rynkowych np. transportu, wyżywienia, zakwaterowania, zmiany kursu waluty itp. (do 21 dni przed zamówioną imprezą, maksymalnie do 15% ceny)

 

 • REZYGNACJA Z WYPOCZYNKU
  1. Rodzic / Opiekun prawny może w każdej chwili zrezygnować z Imprezy Turystycznej.
  2. Rezygnacji z Imprezy Turystycznej należy dokonać mailowo. Rezygnację należy wysłać na adres lato@radsas-fun.pl.
  3. W tytule maila należy wpisać „Rezygnacja imię i nazwisko dziecka oraz nazwa Imprezy Turystycznej” na przykład: „Rezygnacja Anna Nowak Obóz Akrobatyka”.
  4. Treść rezygnacji musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę Imprezy Turystycznej, miejsce i datę wyjazdu.
  5. Mail z Rezygnacją z Imprezy Turystycznej należy wysłać z adresu mailowego
   podanego podczas rezerwacji lub podanego Organizatorowi w późniejszym czasie. Adres mailowy musi być znany Organizatorowi (widnieć w Bazie Danych).
  6. Zwrot wpłaty za Imprezę Turystyczną dokonany jest zgodnie z tabelką zamieszczoną w Regulaminie Ubezpieczenia Od Rezygnacji TARCZA.
  7. Zwrot wpłaty za Imprezę Turystyczną dokonany jest w ciągu 30 dni na konto
   bankowe z którego dokonana została wpłata lub inne wskazane przez
   Rodzica/Opiekuna Prawnego (w przypadku wpłaty, która nie została dokonana
   przelewem z konta).
  8. W przypadku ogłoszenia przez Rząd Polski braku możliwości organizacji
   Imprez Turystycznych z uwagi na COVID, Rodzic/Opiekun Prawny otrzyma od
   Firmy Radsas Fun Radosław Sąsiadek możliwość wyboru zwrotu
   wpłaconej kwoty zgodnie z ochroną TARCZA lub vouchera na pełną wpłaconą kwotę do zrealizowania na inne Imprezy Turystyczne (na kolejny rok) organizowane przez firmę Radsas Fun.
  9. Zasady wypłacania Ochrony TARCZA; Radsas Fun wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów wprowadził produkt pod nazwą „Ochrona od rezygnacji z imprezy turystycznej ”. Każdy Klient wykupujący obóz lub kolonię, może dodatkowo w dniu rezerwacji, wykupić ochronę, która będzie chroniła go przed:
 • Utratą pełnej wpłaty w przypadku rezygnacji z Imprezy Turystycznej (obozu lub kolonii) przed jej rozpoczęciem bez konieczności podania przyczyny.
 • Warunki ochrony Tarcza:
 • Koszt ochrony wynosi odpowiednio: 100 zł (dla obozów/kolonii 10 dniowych), 70 zł (dla obozów/kolonii 7 dniowych).
 • Ochrona MUSI być wykupiona nie późnej niż w dniu rezerwacji Imprezy (obozu lub kolonii).
 • Ochrona jest płatna w dniu wpłaty zaliczki (jest w cenie zaliczki)
 • Redukcja kosztów możliwa jest jedynie po pisemnej rezygnacji z Imprezy (obozu lub kolonii).
 • Redukcja kosztów zależy od terminu zgłoszenia rezygnacji.
 • Termin zwrotu zredukowanych kosztów nastąpi nie później niż 30 dni po zgłoszeniu rezygnacji.
 • Wykupując ochronę Klient zgadza się z jej warunkami.
 • Koszt ochrony jest bezzwrotny.
 • Kwoty zwrotu prezentuje poniższa tabelka:
CZAS REZYGNACJI: ZWROT BEZ OCHRONY: ZWROT Z OCHRONĄ „TARCZA”:
na > 30 dni (włącznie przed obozem/kolonią - 250 zł (zwrot wpłaty klienta pomniejszony o 250 zł) zwrot 100 % wpłaty klienta
29-14 dni przed obozem/kolonią -500 zł (zwrot wpłaty klienta pomniejszony o 500 zł) zwrot 100 % wpłaty klienta
13-1 dni przed obozem/kolonią zwrot 30% wpłaty klienta (nie więcej niż 500 zł) zwrot 75 % wpłaty klienta
nie stawienie się na zbiórkę zwrot 20% wpłaty klienta Zwrot 60 % wpłaty klienta

 

 1. Zasady wypłacania Ochrony OAZA; Kadra Radsas Fun dokłada wszelkich starań, aby czas spędzony na obozie lub kolonii był pełen niezapomnianych wrażeń, radości i cudownych wspomnień. Jednak jeśli dziecku trudno jest się zaaklimatyzować z różnych przyczyn: pierwszy obóz, tęsknota za domem, rodzicami…itp. Radsas Fun stworzył możliwość ochrony dziecka na wypadek chęci powrotu do domu w trakcie trwania obozu. Nie dotyczy sytuacji, gdy uczestnik/dziecko w rażący sposób złamał regulamin i został usunięty z obozu/kolonii.
 • Koszt ochrony wynosi odpowiednio: 150 zł (dla obozów/kolonii 10 dniowych), 100 zł (dla obozów/kolonii 7 dniowych).
 • Ochrona MUSI być wykupiona nie późnej niż w dniu rezerwacji Imprezy (obozu lub kolonii).
 • Ochrona jest płatna w dniu wpłaty zaliczki (jest w cenie zaliczki)
 • Wypłata z tytułu ochrony: Radsas Fun zapłaci za niewykorzystane dni proporcjonalnie do podstawowej ceny obozu oraz zwróci koszt ewentualnych niewykorzystanych atrakcji dodatkowo płatnych.
 • Ochrona nie obowiązuje uczestników wyjeżdżających w ciągu ostatnich 2 dni obozu/kolonii.
 • Koszt ochrony jest bezzwrotny.
 • Wykupując ochronę klient zgadza się z jej warunkami.
 • Zwrot z tytułu skorzystania z ochrony następuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia chęci wykorzystania ubezpieczenia

 

 • ŚWIADCZENIA I ICH ZMIANA
  1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie imprezy turystycznej objętej umową
  2. Program imprezy turystycznej i inna usługi wymienione są w ofercie imprezy turystycznej
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w programie z uwagi na warunki pogodowe, pracę ośrodka, specyfikę grupy uczestników i inne niezależne od organizatora czynniki.
  4. Jeśli organizator dokona zmiany w programie, zamiennie wprowadzi równoważne i równowarte świadczenie zastępcze (np. nie odbędzie się wyjście na plażę z powodu złej pogody, organizator zorganizuje zabawy pod dachem)
  5. O wszystkich znaczących zmianach Rodzic/Opiekun Prawny będzie informowany bezzwłocznie
  6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kadry (kierownika, wychowawcy, instruktorów, ratowników, opiekę medyczną) przed i w trakcie trwania imprezy turystycznej. Nie jest to zmiana znacząca.
  7. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane, nie z jego winy, świadczenia (np. spóźnienie na obóz/kolonię, szybszy wyjazd z obozu, rezygnacja z uczestnictwa w wybranych zajęciach, posiłków itp.) chyba, że została wykupiona stosowna ochrona (TARCZA lub OAZA)
  8. Organizator umożliwia Klientowi do skorzystania z PROMOCJI. Z promocji może skorzystać każdy Klient (Opiekun Prawny/Rodzic), który zapisał Uczestnika/Dziecko na Imprezę Turystyczną (obóz/kolonię) Radsas Fun oraz spełnił warunki podane w punktach od 3 do 9 niniejszego Regulaminu. Dostępne promocje:
Promocja Kwota rabatu

obóz/kolonia, która trwa 7 dni

Kwota rabatu

obóz/kolonia, która trwa 10 dni

FIRST MINUTEzarezerwować obóz do 22.01.2023 i dokonać pełnej wpłaty w ciągu 2 dni od rezerwacji 80 PLN 120 PLN
Rodzeństwo razem – dla rodzeństwa korzystającego z naszej oferty mamy super rabat – (na każde dziecko)  35 PLN 50 PLN
Obozy na maksa – dla osób wykupujących 2 turnusy (każdy turnus w jednym sezonie)   35 PLN 50 PLN
Brązowy Rabat – dla klientów, którzy uczestniczyli w 1 lub 2 imprezach Radsas Bon o wartości 30 PLN do wykorzystania w sklepie Radsas Fun Bon o wartości 30 PLN do wykorzystania w sklepie Radsas Fun
Srebrny Rabat – dla klientów, którzy uczestniczyli w 3 lub 4 imprezach Radsas Bon o wartości 60 PLN do wykorzystania w sklepie Radsas Fun Bon o wartości 60 PLN do wykorzystania w sklepie Radsas Fun
Złoty Rabat – dla klientów, którzy uczestniczyli w 5 lub więcej imprezach Radsas Bon o wartości 100 PLN do wykorzystania w sklepie Radsas Fun Bon o wartości 100 PLN do wykorzystania w sklepie Radsas Fun
 • Z promocji FIRST MINUTE mogą skorzystać Opiekunowie Prawni/Rodzice, którzy do dnia 22.01.2023 dokonają rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) dla Uczestnika/Dziecka oraz dokonają 100% płatności za wyżej wymienioną Imprezę w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu rezerwacji.
 • Z promocji RODZEŃSTWO RAZEM mogą skorzystać Opiekunowie Prawni/Rodzice, którzy dokonają rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) dla minimum dwóch Uczestników/Dzieci, którzy są dla siebie rodzeństwem oraz opłacą te rezerwacje zgodnie z harmonogramem wpłat.
 • Z promocji OBOZY NA MAKSA mogą skorzystać Opiekunowie Prawni/Rodzice, którzy dokonają rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) na minimum dwóch turnusach w jednym sezonie (Lato 2023) oraz opłacą te rezerwacje zgodnie z harmonogramem wpłat.
 • Jeśli klient (Uczestnik) przestaje spełniać warunki promocji, ta ulega dezaktywacji. Cena wraca do tej sprzed promocji.
 • Z promocji BRĄZOWY RABAT mogą skorzystać Opiekunowie Prawni/Rodzice, którzy dokonają rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) dla Uczestnika/Dziecka, które uczestniczyło w 1 lub 2 Imprezach Turystycznych Radsas Fun oraz opłacą tę rezerwację zgodnie z harmonogramem wpłat.
 • Z promocji SREBRNY RABAT mogą skorzystać Opiekunowie Prawni/Rodzice, którzy dokonają rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) dla Uczestnika/Dziecka, które uczestniczyło w 3 lub 4 Imprezach Turystycznych Radsas Fun oraz opłacą tę rezerwację zgodnie z harmonogramem wpłat.
 • Z promocji ZŁOTY RABAT mogą skorzystać Opiekunowie Prawni/Rodzice, którzy dokonają rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) dla Uczestnika/Dziecka, które uczestniczyło w 5 lub więcej Imprezach Turystycznych Radsas Fun oraz opłacą tę rezerwację zgodnie z harmonogramem wpłat.
 • Promocje nie łączą się.
 • Promocje dotyczą Imprez Turystycznych (obozów/kolonii) 7 oraz 10 dniowych.
 • Promocje dotyczą Imprez Turystycznych (obozów/kolonii) organizowanych przez firmę Radsas Fun Radosław Sąsiadek z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pilotów 19F/8

 

 • UCZESTNIK WYPOCZYNKU
  1. Program Wypoczynku został stworzony i jest realizowany zgodnie z preferencjami, możliwościami i umiejętnościami dzieci/uczestników. Ze szczególnym uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.
  2. Dziecko/Uczestnik zobowiązany jest w trakcie trwania wypoczynku (łącznie z dojazdem i powrotem) do:
 • Przestrzegania przepisów prawa, zasad współżycia dobrych obyczajów
 • Stosować się do WSZYSTKICH regulaminów obowiązujących na imprezie turystycznej oraz poleceń kadry (w tym kierownika, wychowawców, instruktorów, ratowników, opieki medycznej oraz kierownictwa ośrodka)
 • Dbać o czystość osobistą oraz ład i porządek w pomieszczeniach i całym otoczeniu.
 • Przestrzegać rozkładu dnia.
 • Uczestnik/Dziecko w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia innych ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę lub kierownika Imprezy.
 • Chętnie uczestniczyć w zajęciach realizowanych podczas Imprezy.
 • Chętnie pracować w grupie, współdziałać podczas gier i zabaw.
 • Dbać o porządek wokół siebie
 • Być punktualnym
 • Być samodzielnym.
 • Umieć zastosować czynności samoobsługowe (samodzielne korzystanie z
  toalety, mycie się, kąpanie).
 • Umieć werbalizować swoje potrzeby. Zgłaszać je swojemu wychowawcy niezwłocznie.
 • Umieć zadbać o słabszego, chorego kolegę oraz poinformować o tym
  wychowawcę lub kierownika.
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, kultury i zachowania.
 • Szanować innych.
  1. Dziecko/Uczestnik ma prawo do:
 • Brania udziału we wszystkich zajęciach oraz uczestnictwa w przygotowaniu i organizacji zajęć.
 • Zgłaszania uwag i propozycji do wychowawcy w sprawie Imprezy i organizacji zajęć programowych.
 • Korzystania z urządzeń i sprzętu dostępnego na Imprezie za zgodą i wiedzą wychowawcy.
 • Bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy bądź kierownika Imprezy.
 • Godnego traktowania przez kadrę i innych uczestników
  1. Uczestnikowi/Dziecku nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obiektu bez wiedzy wychowawcy.
  2. Uczestnikowi/Dziecku zakazuje się zażywania jakichkolwiek leków i suplementów bez wiedzy i zgody wychowawców na obozie (Wychowawca posiada upoważnienie z Karty Kwalifikacyjnej podpisanej przez Opiekunów Prawych/Rodziców do dawkowania leków)
  3. Uczestnik/Dziecko w godzinach ciszy nocnej powinien przebywać w przydzielonym mu na czas Imprezy Turystycznej pokoju/domku.
  4. Uczestnika/Dziecko obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (również e-papierosów), picia alkoholu, napojów energetycznych (np. Redbull, Monster itp.), czy stosowania innych substancji psychoaktywnych i/lub napojów „pseudoalkoholowych” typu piwo 0%
  5. Uczestnikowi/Dziecku zabrania się fotografowania, nagrywania i upubliczniania wizerunku innych Uczestników/Dzieci bez ich wiedzy i jednoznacznej, świadomej nie wymuszonej zgody.
  6. Korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione podczas zajęć, chyba, że za zgodą wychowawcy. Korzystanie z telefonu możliwe jest w czasie odpoczynku poobiedniego. (Telefony będą przechowywane u wychowawców i udostępniane w przeznaczonym do tego czasie zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy).
  7. Wszelkiego rodzaju poniżanie, obrażanie czy znęcanie się (psychiczne i fizyczne) przez Uczestnika/Dziecko nad innymi Uczestnikami/Dziećmi będzie skutkowało karami wymienionymi w kolejnym punkcie, w zależności od skali zjawiska.
  8. Kary stosowane przez kierownika Imprezy:
 • Ustne pouczenie.
 • Poinformowanie o niestosownym zachowaniu obozowicza Opiekunów Prawnych/ Rodziców.
 • Usunięcie z obozu wraz z uzasadnieniem na koszt Opiekunów Prawnych/ Rodziców.
  1. Warunki stosowania kar:
 • Uczestnik/Dziecko nie przestrzega zasad wymienionych w Regulaminach Imprezy Turystycznej.
 • Uczestnik/Dziecko nie przestrzega prawa, zasad i norm życia społecznego
 • Uczestnik/Dziecko nie stosuje się do poleceń kadry (kierownika, wychowawców itp.)
 • Uczestnik/Dziecko zachowuje się agresywnie i/lub stwarza zagrożenie dla siebie i/lub innych.
 • Uczestnik/Dziecko spożywa alkohol lub substancje psychoaktywne i napoje energetyczne, „pseudoalkoholowe”, bądź pali tytoń lub e-papierosy.
  1. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego postępowania Uczestnika/Dziecka, może zostać podjęta decyzja o usunięciu go z Imprezy (obozu/kolonii) oraz nakazaniu Opiekunom Prawnym/Rodzicom przyjazdu do Ośrodka, w którym odbywa się Impreza Turystyczna (obóz/kolonia) po Uczestnika/Dziecko.
  2. Opiekun Prawny/Rodzic ma obowiązek odebrania usuniętego Uczestnika/Dziecko z Imprezy Turystycznej z miejsca, w którym Impreza Turystyczna się odbywa, w ciągu 24 godzin. W przeciwnym razie Uczestnik/Dziecko zostanie odwieziony na najbliższy miejscu, w którym odbywa się Impreza Turystyczna, komisariat policji
  3. Rozmowy telefoniczne są możliwe jedynie za zgodą kierownika i w wyznaczonym przez niego czasie (zgodnie z Regulaminem Korzystania z Urządzeń Elektronicznych Służących do Komunikacji).
  4. W przypadku ciąży poczętej w czasie trwania obozu Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej.

 

 • RODZIC / OPIEKUN PRAWNY
 1. Zgodnie z art.98 paragraf 1 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego Rodzice/Opiekunowie Prawni „jeśli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka” i tym samym samodzielnie dokonać rezerwacji, podpisać umowę oraz kartę kwalifikacyjną.
 2. Życzenie Rodziców/Opiekunów Prawnych dotyczące nie odbierania i/lub nie odwiedzania Dziecka/Uczestnika przez jedno z Rodziców musi być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe.
 3. W przypadku nie otrzymania od Rodzica/Opiekuna Prawnego stosownego orzeczenia sądowego, Organizator ma prawo udzielać wszystkich informacji na temat dziecka/uczestnika i imprezy turystycznej której jest uczestnikiem wszystkim Rodzicom/Opiekunom Prawnym. Organizator nie udziela informacji o Dziecku/Uczestniku osobom trzecim nie będącym Rodzicami/Opiekunami Prawnymi.
 4. Opiekunowie Prawni/Rodzice Uczestnika/Dziecka ponoszą pełną odpowiedzialność cywilnoprawną oraz materialną za szkody i straty wyrządzone z winy i/lub przez Uczestnika/Dziecko
 5. Rodzice/Opiekunowie prawni ponoszą wszelkie koszty za szkody i straty materialne nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia się imprezy turystycznej na której Dziecko buło uczestnikiem.
 6. Opiekunowie Prawni/Rodzice pokrywają wszelkie koszty związane z późniejszym odbiorem Uczestnika/Dziecka, które zostaną określone w konkretnych sytuacjach.
 7. Opiekunowie Prawni/Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zgłoszonego Uczestnika/Dziecka, opiekunów oraz osób upoważnionych do odbioru i/lub odwiedzin Uczestnika/Dziecka, w celu realizacji wybranej Imprezy Turystycznej oraz w celach informacyjnych firmy RADSAS FUN (zgodnie Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych RODO uchwalonym przez Sejm RP w dniu 10.05.2018 r).
 8. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub środków odurzających Opiekunowie Prawni/Rodzice wyrażają zgodę na badanie Uczestnika/Dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi.
 9. Opiekunowie Prawni/Rodzice oświadczają, że podadzą wszystkie znane im informacje o Uczestniku/Dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki na Imprezie Turystycznej. Oświadczają, że wiedzą, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji dot. Zachowania się Uczestnika/Dziecka i jego zdrowia w Karcie Kwalifikacyjnej. Organizator może wprowadzić zmiany w Regulaminie, jednak każdorazowo zamieści je na stronie www.radsas-fun.pl. Polska wersja Regulaminu jest wersją wiążącą.
 10. Opiekunowie Prawni/Rodzice potwierdzają zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w Karcie Kwalifikacyjnej, programie Imprezy Turystycznej oraz ze szczegółowymi informacjami o Imprezie Turystycznej i z treścią Regulaminu Imprez Turystycznych Radsas Fun oraz innymi regulaminami dostępnymi na stronie organizatora, które przyjmują do wiadomości i akceptują. Zobowiązują się zapoznać z nimi Uczestnika/Dziecko, którego są Opiekunami Prawnymi/Rodzicami.
 11. Opiekunowie Prawni/Rodzice są zobowiązani do wpisania do Karty Kwalifikacyjnej wszystkich ważnych informacji zgodnie z prawdą. (w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zachowań spowodowanych chorobami, zaburzeniami rozwoju i innymi sytuacjami, o których Organizator nie został poinformowany w Karcie Kwalifikacyjnej i/lub Formularzu Rezerwacyjnym) Zatajenie informacji może skutkować usunięciem Uczestnika/Dziecka na koszt Opiekuna Prawnego/Rodzica oraz możliwością skierowania sprawy do sądu.
 12. Opiekunowie Prawni/Rodzice wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika/Dziecka przez firmę Radsas Fun wyłącznie w celach reklamowych (zdjęcia i filmy z obozu na stronie internetowej firmy, portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram i YouTube, katalogach, plakatach, kalendarzach itp).
 • OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORA
  1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oferty imprezy turystycznej lub odwołania imprezy turystycznej. W takim przypadku klient zostanie niezwłocznie poinformowany i zwrócone zostaną mu wszystkie dokonane, na rzecz imprezy turystycznej, do tego czasu wpłaty.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników swoich imprez w przypadku, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika dojdzie w do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość korespondencji z Opiekunami Prawnymi/Rodzicami jedynie w języku polskim
  4. Kierownik wypoczynku i/lub Organizator mają prawo usunąć Uczestnika/Dziecko z Imprezy Turystycznej w przypadku rażącego, w ich ocenie, zachowania i łamania regulaminu oraz stwarzania zagrożenia dla siebie, innych uczestników i/lub kadry sprawującej opiekę.
  5. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia pełnej opieki osobom z zaburzeniami rozwoju: Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta, Zespół Hellera, Zespół Touretta oraz z chorobą autoimmunologiczną – Celiakia, Organizator nie przyjmuje na swoje Imprezy Turystyczne uczestników z tymi dysfunkcjami.
  6. Organizator ma prawo i możliwość odmowy przyjęcia Uczestnika/Dziecka na Imprezę Turystyczną bez podania powodu
  7. Kierownik Imprezy jest zobowiązany do realizacji programu Imprezy Turystycznej, zastrzega sobie jednak prawo do jego zmiany (np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych)
  8. Organizator informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników/Dzieci oraz ochrony mienia, w częściach wspólnych oraz na terenie wkoło budynków ośrodków, w których odbywają się Imprezy Turystyczne, funkcjonuje monitoring rejestrujący obraz poprzez wykorzystanie wysokiej jakości kamer przemysłowych. Nagrania monitorujące są przechowywane w archiwum firmy Radsas Fun Radosław Sąsiadek i dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy: Organizator, Biuro, Kierownik i właściciele ośrodków. Opiekun Prawny/ Rodzic wyraża zgodę na nagrania Uczestnika/Dziecka poprzez urządzenia rejestrujące monitoringu służące tylko i wyłącznie do zapewnienia bezpieczeństwa.
  9. Organizator ma prawo usunąć uczestnika/dziecko jeśli Rodzic/opiekun prawny nie poda w Karcie Kwalifikacyjnych wszystkich informacji dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego dziecka.

 

 • SPOSÓB KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, by zapobiec zabieraniu telefonów do
lasu, na plażę, gdzie często się gubią oraz by dzieci z codziennymi sprawami (zgubiona szczoteczka do zębów, poszukiwanie kaloszy w walizce, itp..) na obozie zgłaszały się do wychowawców, którzy są na miejscu i pomogą dziecku, a nie martwiły rodziców, stworzyliśmy poniższy regulamin.

 1. Telefony, smartfony, smartwatche, tablety i inne urządzenia mające dostęp do Internetu i służące do telekomunikacji są dozwolone podczas obozu, jednak w wyznaczonym przez kierownika czasie.
 2. Czasem na korzystanie z urządzeń elektronicznych jest przerwa poobiednia (ok.1 godziny dziennie).
 3. Urządzenia elektroniczne (np. smartfony) mogą być wykorzystywane na zajęciach za zgodą kierownika lub wychowawcy.
 4. Uczestnik poza wyznaczonym czasem nie może przechowywać urządzeń elektronicznych w pokoju.
 5. Urządzenia elektroniczne przechowywane są w depozycie u wychowawcy obozu/kolonii.
 6. Zapisanie dziecka na obóz/kolonię jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu korzystania z urządzeń elektronicznych służących do komunikacji.

 

 • ZASADY TRANSPORTU Z I NA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

Radsas Fun w cenie Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) zapewnia
uczestnikom/dzieciom transport z wyznaczonych miejsc (dostępnych w zakładce
„Transport” na stronie konkretnego obozu na stronie www.radsas-fun.pl) do ośrodka i
z powrotem. Wybór Transportu Zbiorowego jest równoznaczny z akceptacją poniższego Regulaminu.

 1. Klient (Opiekun Prawny/Rodzic) deklaruje chęć skorzystania z transportu zbiorowego wypełniając Formularz Rezerwacyjny obozu/kolonii.
 2. Miejsca, daty i godziny zbiórek podane są w tabelkach w zakładce „Transport” na stronie konkretnego obozu, na który zapisany jest Uczestnik/Dziecko.
 3. Uczestnicy/Dzieci zawsze podróżują pod opieką opiekuna-konwojenta.
 4. Transport odbywa się autokarami lub pociągami PKP i busami.
 5. Autokary oraz busy posiadają ważne badania techniczne, które są kontrolowane przez Służby Drogowe.
 6. Uczestnicy/Dzieci korzystający z transportu łączonego (w nim PKP) zobowiązani są do posiadania dokumentu ważnej legitymacji szkolnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną dopłatę w wyniku nałożonej kary przez przewoźnika. Obowiązek jej uiszczenia spoczywa na Uczestniku/Dziecku. Jeśli Uczestnik/Dziecko nie może tego zrobić, na jego Opiekunie Prawnym/Rodzicu.
 7. W przypadku braku legitymacji szkolnej polskiej szkoły, Opiekun Prawny/Rodzic jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora. Organizator zakupi Dziecku/Uczestnikowi pełnopłatny bilet.
 8. Organizator, w przypadku transportu pociągiem PKP, poinformuje Opiekuna
  Prawnego/Rodzica nie później niż na 2 dni przed wyjazdem: o której godzinie ma stawić się na stacji, numer danego pociągu i numer wagonu, w którym będzie jechał jego podopieczny (Uczestnik/Dziecko).
 9. Na stacjach pośrednich opiekun jadący z Uczestnikami/Dziećmi na danej trasie czeka, w trakcie postoju pociągu na stacji, na dosiadających się uczestników przy pierwszych drzwiach wagonu patrząc od czoła pociągu.
  Numer wagonu otrzymują Państwo w wiadomości SMS, a także będą aktualizowane na stronie Internetowej w zakładce Transport, Opiekun- Konwojent jest ubrany w odzież z logo firmy oraz posiada dokładny wykaz Uczestników/Dzieci jadących daną trasą.
 10. Adekwatna sytuacja będzie w drodze powrotnej.
 11. Opiekun Prawny/Rodzic jest zobowiązany sprawdzić peron odjazdu/przyjazdu pociągu na własną rękę.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania transportu z danej miejscowości. O odwołaniu transportu Organizator powiadomi Uczestników/Dzieci oraz Opiekunów Prawnych/Rodziców najpóźniej na 7 dni przed Imprezą.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu na autokar/bus/PKP. O zmianach organizator poinformuje Uczestników najpóźniej na 5 dni przed Imprezą.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca zbiórki, o czym powiadomi Uczestników/Dzieci najpóźniej na 2 dni przed planowanym dniem zbiórki.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania na trasie przesiadek.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakt niestawienia się Uczestnika/Dziecka na miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia, odwołanie połączeń, zmiany rozkładu jazdy połączeń realizowanych przez PKP i wynajmowanych przewoźników.
 18. Organizator zapewnia Uczestnikom/Dzieciom w drodze powrotnej z Imprezy suchy prowiant (jeżeli przewidywany czas podróży wynosi więcej niż 4 godziny).
 19. Uczestnicy/Dzieci cierpiący na chorobę lokomocyjną zobowiązani są do
  wzięcia odpowiednich leków przed podróżą oraz posiadania ich na drogę powrotną.
 20. Nieskorzystanie z Transportu Zbiorowego przez Uczestnika/Dziecko nie zmniejsza kosztu Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii).
 21. Rodzic / Opiekun prawny może dokonać zmiany transportu ze zbiorowego na własny lub odwrotnie oraz zmiany miejsca zbiórki zgłaszając ten fakt Organizatorowi najpóźniej na 7 dni przed datą transportu.
 22. Ewentualna dopłata wynikająca ze zmiany transportu z własnego na zbiorowy na 7 lub mniej dni przed planowanym przejazdem (o ile będzie możliwa technicznie) wynosi 30 PLN (występuje w sytuacji, gdy podczas rezerwacji zostanie wybrany transport własny, ale na 7 lub mniej dni przed wyjazdem uczestnika Rodzic/Opiekun Prawny zmieni zdanie i poinformuje nas o chęci skorzystania z transportu zbiorowego; Jeśli zmiana nastąpi wcześniej niż 7 lub mniej dni przed wyjazdem, opcja ta jest bezpłatna)
 23. W przypadku nie stawienia się Rodzica/Opiekuna Prawnego na zbiórkę (w drodze na i z obozu) Rodzic/Opiekun Prawny ponosi koszt zależny od komplikacji, jakie ten fakt spowoduje.

 

 • ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH
  1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się zaleceniom prowadzącego wyznaczonego przez kierownika wycieczki/obozu/kolonii.
  2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku uzgodnionym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na czele grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najsłabsi i najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wraz z wychowawcą.
  3. Kolumna porusza się prawym poboczem drogi lub szosy (jak najbliżej krawędzi) zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze lub szosie pojazdy. W przypadku gdy nie ma chodnika lub miejsca przeznaczonego dla pieszych, maszerując małymi grupkami lub pojedynczo idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub, jeżeli ruch na drodze jest niewielki – parami.
  4. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub miejscach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy w miejscach wyznaczonych (pasy) lub zgodnie z przepisami.
  5. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność tzn. na zakrętach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność nam i kierującym. Kiedy kolumnę prowadzimy przy złej widoczności (nocą, w deszcz lub śnieżycę) pierwszy i ostatni maszerujący od osi jezdni muszą mieć zapalone latarki, pierwszy – ze światłem białym skierowanym do przodu, ostatni – ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu.
  6. Jeżeli kolumna przekracza 20 m maszerujący po lewej stronie są obowiązani nieść latarnie białe rozmieszczone co 10 m widoczne z odległości 150 m.
  7. Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego.

 

 • GWARANCJE I UBEZPIECZENIE
  1. Radsas Fun zgodnie z wymogami Ustawy posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej organizatora turystyki w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą
  2. Certyfikat potwierdzający udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej dostępny jest do pobrania na stronie Internetowej Organizatora
  3. Każdy Uczestnik Wypoczynku objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  4. Uczestnicy Wypoczynku nie są objęci ubezpieczeniem od kosztów leczenia

 

 • REKLAMACJE
  1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji Wypoczynku, Klient lub Uczestnik Wypoczynku ma prawo poinformowania Radsas Fun o stwierdzonych niezgodnościach w trakcie realizacji imprezy turystycznej.
  2. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach Klient może złożyć Organizatorowi reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia zakończenia Wypoczynku. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie drogą mailową na adres lato@radsas-fun.pl
  3. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie 30 dni od złożenia.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy szczegółowy regulamin imprez turystycznych oraz warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Radsas Fun stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Radsas Fun
  2. Opiekunowie Prawni/Rodzice mogą zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia NNW w siedzibie Organizatora. Aktualne polisy dostępne są najwcześniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia się Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii).
  3. Regulaminy, rozporządzenia oraz dokumenty informacyjne firmy Radsas Fun Radosław Sąsiadek z siedzibą w Gdańsku przy ul.Pilotów19F/8 znajdują się na stronie radsas-fun.pl. Zgłoszenie Uczestnika/Dziecka, poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacyjnego, na Imprezę Turystyczną (obóz/kolonię) jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminów.
  4. Załącznikiem do Niniejszego szczegółowego regulaminu imprez turystycznych oraz warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych Radsas Fun są regulaminy użytkowania sprzętów i atrakcji dostępnych na terenie ośrodków wypoczynkowych (np. Parku Wodnego, Trampoliny, Placu zabaw itp.)
  5. Niniejszy szczegółowy regulamin imprez turystycznych oraz warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Radsas Fun wchodzi w życie z dniem 15.12.2022
  6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów w regulaminie. O istotnych zmianach zobowiązuje się niezwłocznie informować klientów.
  7. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Ogólnymi warunkami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy.

 

 

REGULAMIN PARKU WODNEGO DOSTĘPNEGO W O.K. BEAVER W WIELU.

 1. Administracja obiektu Park Wodny, zwanego dalej Park Wodny, jest firma Radsas Fun Radosław Sąsiadek, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Pilotów 19F/8.
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Radsas-fun.pl
 3. Park Wodny czynny jest codziennie w sezonie letnim (25.@@-@@.@@) od 09:00 do 19:00.
 4. Przed wejściem na teren Parku Wodnego oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych elementów Parku Wodnego należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i instrukcjami ratownika WOPR, oraz stosować się do nich w czasie pobytu na jego terenie. Za zapoznanie się z regulaminem i instrukcjami odpowiedzialny jest opiekun grupy / opiekun prawny.
 5. Zakaz przebywania na terenie Parku Wodnego bez obecności pracowników Radsas Fun.
 6. Osoby przebywające na terenie obiektu naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje w tym używanie wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych uczestników, a także osoby niestosujące się do regulaminu, niereagujące na uwagi obsługi, ratowników WOPR mogą zostać usunięte z terenu Parku Wodnego i obciążone karą umowną 100 PLN. Radsas Fun ma prawo zaliczyć opłaty za niewykorzystane usługi na poczet kary umownej. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania za spowodowane szkody w pełnej wartości.
 7. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia regulaminu Parku Wodnego, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu do Parku Wodnego w miejscowości Wiele - Rogalewo. Zastosowanie zakazu poprzedzone będzie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę obiektu.
 8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się komunikatom ogłaszanym przez obsługę Parku Wodnego oraz pracowników firmy Radsas Fun.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 10. palenia papierosów, e-papierosów i spożywania napojów alkoholowych.
 11. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 12. wnoszenia do wody artykułów spożywczych.
 13. wprowadzania i przebywania zwierząt.
 14. niszczenia/uszkadzania oznakowani mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.
 15. przekraczania żółtych bojek, wyznaczających teren Parku Wodnego od strony wody.
 16. wszczynania fałszywych alarmów.
 17. skakania do wody z najwyższych przeszkód, zjeżdżalni.
 18. używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony.
 19. przebywania w wodzie na terenie Parku Wodnego bez kapoku (kamizelki) asekuracyjnego.
 20. wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów, niesłużących zwyczajowo do zabawy w wodzie.
 21. niszczenia wyposażenia.
 22. używania mydła i innych środków chemicznych.
 23. Atrakcje wodne Parku Wodnego przymocowane są metalowymi łańcuchami do betonowych bloków leżących na dnie jeziora (pod atrakcjami). Dlatego zakazuje się przepływania pod atrakcjami wodnymi i zachowania szczególnej ostrożności przy wchodzeniu z wody na atrakcje.
 24. Opiekun grupy osób ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników tej grupy.
 25. Wszystkie elementy udostępnione klientom Parku Wodnego posiadają wymagane atesty i zapewniają, przy zgodnym ze stosowanymi instrukcjami użytkowania, bezpieczne z nich korzystanie.
 26. Obiekt Parku Wodnego jest monitorowany w sposób ciągły.
 27. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez pisemnej zgody firmy Radsas Fun.
 28. Każdy użytkownik Parku Wodnego ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadamiania ratowników lub innych pracowników Radsas Fun o zaistnieniu wszelkich sytuacji, stwarzających realne zagrożenia dla użytkowników obiektu.
 29. Radsas Fun nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji Parku Wodnego w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia konserwacji danego elementu. Każda osoba zamierzająca korzystać z obiektu może uzyskać informacje o zakresie świadczonych w danym czasie usług w obiekcie bądź występujących w tej mierze ograniczeń.
 30. Przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji Parku Wodnego należy przejść instruktarz przeprowadzony przez ratownika WOPR, który również wydaje i sprawdza poprawność założenia kapoków (kamizelek) asekuracyjnych.
 31. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników na zjeżdżalni obowiązuje zakaz zjazdu w:

okularach do pływania, okularach korekcyjnych, biżuterii oraz z sprzętem pływackim i wszelkimi akcesoriami.

 1. Zabrania się wstępu i korzystania z Parku Wodnego osobom, u których występują: oznaki zewnętrzne wskazujące na zakaźne choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, rażący brak higieny osobistej, agresywne zachowania, stan wskazujący na spożycie alkoholu bądź środków zakłócających lub ograniczających ocenę sytuacji i powodujących nienaturalne zachowanie.
 2. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu należy zgłaszać niezwłocznie u dyżurującego ratownika WOPR bądź opiekuna.
 3. Opłata za bilety pobierana jest z góry według obowiązującego na Parku Wodnym cennika.
 4. Wejściówki można zakupić na terenie Parku Wodnego u pracownika Radsas Fun.
 5. Czas pobytu na Parku Wodnym mierzony jest od momentu rozpoczęcia sesji do chwili jej zakończenia przez ratownika WOPR.
 6. Za zniszczenie elementów wyposażenia Parku Wodnego, zagubienie przedmiotów przekazanych do użytkowania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości przeszkody.
 7. Radsas Fun nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zgubione na terenie obiektu przedmioty.
 8. Radsas Fun nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań pracowników Radsas Fun.
 9. Radsas Fun nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez użytkownika z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami ratownika i pracownika Radsas Fun.

 

Radsas Fun Radosław Sąsiadek