WYSYŁAJĄC UCZESTNIKA/DZIECKO NA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ (OBÓZ/KOLONIA) Z RADSAS FUN PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:

 

1. Wysyłając Uczestnika/Dziecko na Imprezę (obóz/kolonia) przyjmuję do wiadomości, że:

a) Uczestnik Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) zobowiązany jest stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących na Imprezie oraz poleceń kadry, w tym kierownika, wychowawców, instruktorów, ratowników, opieki medycznej oraz kierownictwa ośrodka.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników swoich imprez w przypadku, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika dojdzie w do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.

c) Opiekunowie Prawni/Rodzice Uczestnika/Dziecka ponoszą pełną odpowiedzialność cywilnoprawną oraz materialną za szkody i straty wyrządzone z winy i/lub przez Uczestnika/Dziecko

d) Uczestników/Dzieci obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu, e-papierosów, alkoholu, narkotyków, napojów energetycznych oraz środków odurzających.

e) W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego postępowania Uczestnika/Dziecka, może zostać podjęta decyzja o usunięciu go z Imprezy (obozu/kolonii) oraz nakazaniu Opiekunom Prawnym/Rodzicom przyjazdu do Ośrodka, w którym odbywa się Impreza Turystyczna (obóz/kolonia) po Uczestnika/Dziecko lub odwiezieniu do domu przez Organizatora na koszt Opiekunów Prawnych/Rodziców

f) Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane świadczenia (np. spóźnienie na obóz, szybszy wyjazd z obozu, rezygnacja z wybranych zajęć, posiłków) przez Uczestnika/Dziecko chyba, że wykupione zostało stosowne Ubezpieczenie.

g) Organizator prowadzi swoje obozy zgodnie z wymogami formalnymi Kuratorium Oświaty oraz zgłasza je każdorazowo.

h) Opiekunowie Prawni/Rodzice pokrywają wszelkie koszty związane z późniejszym odbiorem Uczestnika/Dziecka, które zostaną określone w konkretnych sytuacjach.

i) Opiekunowie Prawni/Rodzice mogą zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia NNW w siedzibie Organizatora. Aktualne polisy dostępne są najwcześniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia się Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii).

j) Rozmowy telefoniczne są możliwe jedynie za zgodą kierownika i w wyznaczonym przez niego czasie (zgodnie z Regulaminem Korzystania z Urządzeń Elektronicznych Służących do Komunikacji).

k) W przypadku ciąży poczętej w czasie trwania obozu Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej.

l) Organizator zastrzega sobie możliwość korespondencji z Opiekunami Prawnymi/Rodzicami jedynie w języku polskim

2. Opiekunowie Prawni/Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zgłoszonego Uczestnika/Dziecka, opiekunów oraz osób upoważnionych do odbioru i/lub odwiedzin Uczestnika/Dziecka, w celu realizacji wybranej Imprezy Turystycznej oraz w celach informacyjnych firmy RADSAS FUN (zgodnie Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych RODO uchwalonym przez Sejm RP w dniu 10.05.2018 r).

3. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub środków odurzających Opiekunowie Prawni/Rodzice wyrażają zgodę na badanie Uczestnika/Dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi.

4. Opiekunowie Prawni/Rodzice oświadczają, że podadzą wszystkie znane im informacje o Uczestniku/Dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki na Imprezie Turystycznej. Oświadczają, że wiedzą, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji dot. Zachowania się Uczestnika/Dziecka i jego zdrowia w Karcie Kwalifikacyjnej. Organizator może wprowadzić zmiany w Regulaminie, jednak każdorazowo zamieści je na stronie www.radsas-fun.pl. Polska wersja Regulaminu jest wersją wiążącą.

5. Opiekunowie Prawni/Rodzice potwierdzają zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w Karcie Kwalifikacyjnej, programie Imprezy Turystycznej oraz ze szczegółowymi informacjami o Imprezie Turystycznej i z treścią Regulaminu Imprez Turystycznych Radsas Fun oraz innymi regulaminami dostępnymi na stronie organizatora, które przyjmują do wiadomości i akceptują. Zobowiązują się zapoznać z nimi Uczestnika/Dziecko, którego są Opiekunami Prawnymi/Rodzicami.

6. Opiekunowie Prawni/Rodzice wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika/Dziecka przez firmę Radsas Fun wyłącznie w celach reklamowych (zdjęcia i filmy z obozu na stronie internetowej firmy, portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram i YouTube, katalogach, plakatach, kalendarzach itp).

7. Regulaminy, rozporządzenia oraz dokumenty informacyjne firmy Radsas Fun Radosław Sąsiadek z siedzibą w Gdańsku przy ul.Pilotów19F/8 znajdują się na stronie radsas-fun.pl. Zgłoszenie Uczestnika/Dziecka, poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacyjnego, na Imprezę Turystyczną (obóz/kolonię) jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminów.

 

 

REGULAMIN IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

 

Każdy Uczestnik/Dziecko jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 • Uczestnik/Dziecko imprezy powinien:
  – Chętnie uczestniczyć w zajęciach realizowanych podczas Imprezy

  – Chętnie pracować w grupie, współdziałać podczas gier i zabaw
  – Dbać o porządek wokół siebie
  – Być punktualnym
  – Być samodzielny
  – Potrafić zastosować czynności samoobsługowe (samodzielne korzystanie z toalety, mycie się, kąpanie)
  – Umieć werbalizować swoje potrzeby
  – Potrafić zadbać o słabszego, chorego kolegę oraz poinformować o tym wychowawcę lub kierownika
  – Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, kultury i zachowania
  – Szanować innych
 • Uczestnik/Dziecko ma prawo do:
  – Brania udziału we wszystkich zajęciach oraz uczestnictwa w przygotowaniu i organizacji zajęć
  – Zgłaszania uwag i propozycji do wychowawcy w sprawie imprezy i organizacji zajęć programowych
  – Korzystania z urządzeń i sprzętu dostępnego na Imprezie za zgodą i wiedzą wychowawcy
  – Bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy bądź kierownika Imprezy
 • Uczestnik/Dziecko ma obowiązek:
  – Dbania o czystość osobistą oraz ład i porządek w pomieszczeniach i całym otoczeniu
  – Przestrzegania rozkładu dnia
  – Przestrzegania regulaminów: między innymi uczestnika imprezy, poruszania się po drogach, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych dostępnych na stronie www.radsas-fun.pl
  – Uczestnik/Dziecko w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia innych ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę lub kierownika imprezy
  – Stosować się do poleceń wychowawców i kierownika oraz instruktorów, ratowników, opieki medycznej i kierownictwa ośrodka.
 • Uczestnikowi/Dziecku nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obiektu bez wiedzy wychowawcy 
 • Uczestnika/Dziecko obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (również e-papierosów), picia alkoholu, napojów energetycznych, czy stosowania innych substancji psychoaktywnych 
 • Korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione podczas zajęć, chyba, że za zgodą wychowawcy. Korzystanie z telefonu możliwe jest w czasie odpoczynku poobiedniego. (Telefony będą przechowywane u wychowawców i udostępniane w przeznaczonym do tego czasie zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy)
 • Kary stosowane przez kierownika Imprezy:
  – Ustne pouczenie
  – Poinformowanie o niestosownym zachowaniu obozowicza rodziców/opiekunów
  – Usunięcie z obozu wraz z uzasadnieniem
 • Warunki stosowania kar:
  – Uczestnik/Dziecko nie przestrzega zasad wymienionych w Regulaminach Imprezy Turystycznej
  – Uczestnik/Dziecko zachowuje się agresywnie
  – Uczestnik/Dziecko spożywa alkohol lub substancje psychoaktywne, bądź pali tytoń lub e-papierosy
 • W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zachowań spowodowanych chorobami (np. padaczka, nerwica, stany zagrażające życiu lub zdrowiu uczestnika oraz innych osób), o których Organizator nie został poinformowany, Uczestnik/Dziecko może zostać usunięty z imprezy wraz z  uzasadnieniem na koszt Opiekunów Prawnych/Rodziców. 
 • Kierownik Imprezy jest zobowiązany do realizacji programu Imprezy Turystycznej, zastrzega sobie jednak prawo do jego zmiany (np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych)
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników/Dzieci swoich Imprez w przypadku, gdy z powodu winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika/Dziecka dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy turystycznej (wycieczki szkolnej, obozu, kolonii) w przypadku drastycznych zmian cen rynkowych np. transportu, wyżywienia, zakwaterowania, zmiany kursu waluty itp.

 

REGULAMIN UBEZPIECZENIA „TARCZA” OD REZYGNACJI Z IMPREZY

 

Radsas Fun wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów wprowadził produkt pod nazwą „Ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy turystycznej ”. Każdy Klient wykupujący obóz lub kolonię, może dodatkowo w dniu rezerwacji, wykupić ubezpieczenie, które będzie chroniło go przed:

 • Utratą pełnej wpłaty w przypadku rezygnacji z Imprezy Turystycznej (obozu lub kolonii) przed jej rozpoczęciem bez konieczności podania przyczyny.

 

 

Warunki ubezpieczenia Tarcza:

 • Koszt ubezpieczenia wynosi odpowiednio: 65 zł (dla obozów/kolonii 10 dniowych), 45 zł (dla obozów/kolonii 7 dniowych), 40 zł (dla obozów/kolonii 6 dniowych).
 • Ubezpieczenie MUSI być wykupione nie późnej niż w dniu rezerwacji imprezy (obozu lub kolonii).
 • Ubezpieczenie jest płatne w dniu wpłaty zaliczki.
 • Redukcja kosztów możliwa jest jedynie po pisemnej rezygnacji z Imprezy (obozu lub kolonii).
 • Redukcja kosztów zależy od terminu zgłoszenia rezygnacji.
 • Wykupując ubezpieczenie Klient zgadza się z jego warunkami.
 • Koszt ubezpieczenia jest bezzwrotny.
 • Kwoty zwrotu prezentuje poniższa tabelka:
Czas rezygnacji Zwrot bez Ubezpieczenia Zwrot z Ubezpieczeniem TARCZA
Na > 30 dni (włącznie) przed imprezą - 200 zł 100 % wpłaty
29-14 dni przed imprezą 100 % wpłaty minus 400 zł 100 % wpłaty
13-1 dni przed imprezą 30 % wpłaty, nie więcej niż 400 zł 75 % wpłaty
Nie stawienie się na zbiórkę 20 % wpłaty 60 % wpłaty

 

 

UBEZPIECZENIE AKLIMATYZACYJNE „OAZA”

 

 

Nasza kadra dokłada wszelkich starań, aby czas spędzony z Radsas Fun na obozie lub kolonii był czasem niezapomnianych wrażeń, radości i cudownego czasu. Jednak jeśli dziecku trudno jest się zaaklimatyzować z różnych przyczyn: pierwszy obóz, tęsknota za domem, rodzicami… Radsas Fun stworzył możliwość ubezpieczenia dziecka na wypadek chęci powrotu do domu w trakcie trwania obozu.

Warunki ubezpieczenia Oaza:

 • Koszt ubezpieczenia wynosi odpowiednio: 130 zł (dla obozów/kolonii 10 dniowych), 90 zł (dla obozów/kolonii 7 dniowych), 80 zł (dla obozów/kolonii 6 dniowych).
 • Ubezpieczenie MUSI być wykupione nie późnej niż w dniu rezerwacji imprezy (obozu lub kolonii).
 • Ubezpieczenie jest płatne w dniu wpłaty zaliczki.
 • Wypłata z tytułu ubezpieczenia: Radsas Fun zapłaci za niewykorzystane dni proporcjonalnie do podstawowej ceny obozu oraz zwróci koszt ewentualnych niewykorzystanych atrakcji dodatkowo płatnych.
 • Ubezpieczenie nie obowiązuje uczestników wyjeżdżających w ciągu ostatnich 2 dni obozu/kolonii.
 • Koszt ubezpieczenia jest bezzwrotny.
 • Wykupując ubezpieczenie klient zgadza się z jego warunkami.

 

 

REGULAMIN TRANSPORTU

 

 

Radsas Fun w cenie Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) zapewnia uczestnikom/dzieciom transport z wyznaczonych miejsc (dostępnych w zakładce „Transport” na stronie konkretnego obozu na stronie www.radsas-fun.pl) do ośrodka i z powrotem. Wybór Transportu Zbiorowego jest równoznaczny z akceptacją poniższego Regulaminu.

 • Klient (Opiekun Prawny/Rodzic) deklaruje chęć skorzystania z transportu zbiorowego wypełniając Formularz Rezerwacyjny obozu/kolonii.
 • Miejsca, daty i godziny zbiórek podane są w tabelkach w zakładce „Transport” na stronie konkretnego obozu, na który zapisany jest Uczestnik/Dziecko.
 • Uczestnicy/Dzieci zawsze podróżują pod opieką opiekuna-konwojenta.
 • Transport odbywa się autokarami lub pociągami PKP i busami.
 • Autokary oraz busy posiadają ważne badania techniczne, które są kontrolowane przez Służby Drogowe.
 • Uczestnicy/Dzieci korzystający z transportu łączonego (w nim PKP) zobowiązani są do posiadania dokumentu ważnej legitymacji szkolnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną dopłatę w wyniku nałożonej kary przez przewoźnika. Obowiązek jej uiszczenia spoczywa na Uczestniku/Dziecku. Jeśli Uczestnik/Dziecko nie może tego zrobić, na jego Opiekunie Prawnym/Rodzicu.
 • W przypadku braku legitymacji szkolnej polskiej szkoły, Opiekun Prawny/Rodzic jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora.
 • Organizator, w przypadku transportu pociągiem PKP, poinformuje Opiekuna Prawnego/Rodzica nie później niż na 2 dni przed wyjazdem: o której godzinie ma stawić się na stacji, numer danego pociągu i numer wagonu, w którym będzie jechał jego podopieczny (Uczestnik/Dziecko).
 • Na stacjach pośrednich opiekun jadący z Uczestnikami/Dziećmi na danej trasie czeka, w trakcie postoju pociągu na stacji, na dosiadających się uczestników przy pierwszych drzwiach wagonu patrząc od czoła pociągu. Numer wagonu otrzymują Państwo w wiadomości SMS, a także będą aktualizowane na stronie Internetowej w zakładce Transport, Opiekun-Konwojent jest ubrany w odzież z logo firmy oraz posiada dokładny wykaz Uczestników/Dzieci jadących daną trasą.
 • Adekwatna sytuacja będzie w drodze powrotnej.
 • Opiekun Prawny/Rodzic jest zobowiązany sprawdzić peron odjazdu/przyjazdu pociągu na własną rękę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania transportu z danej miejscowości. O odwołaniu transportu Organizator powiadomi Uczestników/Dzieci oraz Opiekunów Prawnych/Rodziców najpóźniej na 7 dni przed Imprezą.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu na autokar/bus/PKP. O zmianach organizator poinformuje Uczestników najpóźniej na 5 dni przed Imprezą.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca zbiórki, o czym powiadomi Uczestników/Dzieci najpóźniej na 2 dni przed planowanym dniem zbiórki.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania na trasie przesiadek.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakt niestawienia się Uczestnika/Dziecka na miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia, odwołanie połączeń, zmiany rozkładu jazdy połączeń realizowanych przez PKP i wynajmowanych przewoźników.
 • Organizator zapewnia Uczestnikom/Dzieciom w drodze powrotnej z Imprezy suchy prowiant (jeżeli przewidywany czas podróży wynosi więcej niż 4 godziny).
 • Uczestnicy/Dzieci cierpiący na chorobę lokomocyjną zobowiązani są do wzięcia odpowiednich leków przed podróżą oraz posiadania ich na drogę powrotną.
 • Nieskorzystanie z Transportu Zbiorowego przez Uczestnika/Dziecko nie zmniejsza kosztu Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii).

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH SŁUŻĄCYCH DO KOMUNIKACJI

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, by zapobiec zabieraniu telefonów do lasu, na plażę, gdzie często się gubią oraz by dzieci z codziennymi sprawami (zgubiona szczoteczka do zębów, poszukiwanie kaloszy w walizce, itp..) na obozie zgłaszały się do wychowawców, którzy są na miejscu i pomogą dziecku, a nie martwiły rodziców, stworzyliśmy poniższy regulamin.

 • Telefony, smartfony, smartwatche, tablety i inne urządzenia mające dostęp do Internetu i służące do komunikacji są dozwolone podczas obozu, jednak w wyznaczonym przez kierownika czasie.
 • Czasem na korzystanie z urządzeń elektronicznych jest przerwa poobiednia (ok.1 godziny dziennie)
 • Uczestnik poza wyznaczonym czasem nie może przechowywać urządzeń elektronicznych w pokoju.
 • Urządzenia elektroniczne przechowywane są w depozycie u wychowawcy obozu/kolonii.
 • Zapisanie dziecka na obóz/kolonię jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu korzystania z urządzeń elektronicznych służących do komunikacji.

 

 

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH

 

 

 • W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się zaleceniom prowadzącego wyzna­czonego przez kierownika wycieczki/obozu/kolonii.
 • Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku uzgodnionym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na czele grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najsłabsi i naj­młodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wraz z wychowawcą.
 • Kolumna porusza się prawym poboczem drogi lub szosy (jak najbliżej krawędzi) zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi. W czasie marszu należy zwracać uwagę na porusza­jące się po drodze lub szosie pojazdy. W przypadku gdy nie ma chodnika lub miejsca prze­znaczonego dla pieszych, maszerując małymi grupkami lub pojedynczo idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub, jeżeli ruch na drodze jest niewielki – parami.
 • W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub miejscach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy w miejscach wyznaczonych (pasy) lub zgodnie z przepisami.
 • Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność tzn. na zakrę­tach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność nam i kierującym. Kiedy kolumnę prowadzimy przy złej widoczności (nocą, w deszcz lub śnieżycę) pierwszy i ostatni maszerujący od osi jezdni muszą mieć zapalone latarki,

a) pierwszy – ze światłem białym skierowanym do przodu,

b) ostatni – ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu.           

           Jeżeli kolumna przekracza 20 m maszerujący po lewej stronie są obowiązani nieść 
          latarnie białe rozmieszczone co 10 m widoczne z odległości 150 m.

 • Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego.

 

 

REGULAMIN REZERWACJI IMPREZY TURYSTYCZNEJ (OBOZU/KOLONII)

 

 

 • Rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) należy dokonać poprzez Formularz Rezerwacyjny znajdujący się na stronie danego obozu.
 • Za rezerwację Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) odpowiada Opiekun Prawny/Rodzic uczestnika. Podane w Formularzu Rezerwacyjnym dane muszą być zgodne z prawdą.
 • W Formularzu Rezerwacyjnym należy podać numer telefonu oraz adres mailowy, który będzie służył do kontaktu aż do momentu zrealizowania usługi (imprezy turystycznej).
 • Na adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji, które zawierać będzie wszystkie wypisane w Formularzu Rezerwacyjnym przez Opiekuna Prawnego/Rodzica informacje wraz z załączonymi (w linku do pobrania) Kartą Kwalifikacyjną i Regulaminami Imprezy Turystycznej.
 • Opiekun Prawny/Rodzic jest w obowiązku sprawdzić poprawność WSZYSTKICH informacji (w tym danych kontaktowych: numeru telefonu) zawartych w Potwierdzeniu Rezerwacji.
 • Zaliczkę w wysokości 400 zł (plus koszt ubezpieczenia, jeśli wybrano) należy wpłacić na rachunek podany w potwierdzeniu rezerwacji oraz na stronie Internetowej Radsas Fun w zakładce Kontakt.
 • Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 2 dni od rezerwacji imprezy turystycznej.
 • Wpływ zaliczki potwierdzany jest wysłanym SMSem lub mailem na dane kontaktowe podane w Formularzu Rezerwacji.
 • Potwierdzenie Rezerwacji przez firmę Radsas fun oraz wpłatę zaliczki przez Opiekuna Prawnego/Rodzica traktuje się jako zawarcie umowy.
 • Radsas Fun prześle wypełnioną i podpisaną umowę w ciągu kilku dni roboczych od Rezerwacji Imprezy Turystycznej przez Klienta na adres mailowy podany w rezerwacji.
 • Podpisaną przez Opiekuna Prawnego/Rodzica umowę należy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF lub JPG w ciągu 3 dni od jej otrzymania na adres mailowy: lato@radsas-fun.pl
 • Wszelkie informacje na temat imprezy (obozu/kolonii) znajdują się na stronie danej Imprezy Turystycznej i są na bieżąco aktualizowane. Klient jest w obowiązku prześledzić wszystkie zakładki.
 • Temat maila musi zawierać imię i nazwisko uczestnika.
 • Kartę Kwalifikacyjną należy odesłać w formacie PDF lub JPG najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem się imprezy turystycznej (obozu/kolonii) na adres mailowy lato@radsas-fun.pl, zaznaczając w temacie maila, jakiego Uczestnika/Dziecka dotyczy.
 • Zarezerwowanie Imprezy Turystycznej dla Uczestnika/Dziecka jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rezerwacji Imprezy Turystycznej.
 • W przypadku ogłoszenia przez Rząd Polski braku możliwości organizacji Imprez Turystycznych z uwagi na COVID, Rodzic/Opiekun Prawny otrzyma od Firmy Radsas Fun Radosław Sąsiadek możliwość wyboru 100% zwrotu wpłaconej kwoty lub vouchera na wpłaconą kwotę do zrealizowania na inne Imprezy Turystyczne (na kolejny rok) organizowane przez firmę Radsas Fun.

 

REGULAMIN VOUCHERA NA WYCIECZKĘ SZKOLNĄ

 • 1 Ogólne warunki
 1. Regulamin dotyczy Voucherów na Wycieczkę Szkolną wydawanych przez firmę Radsas Fun Radosław Sąsiadek zwaną dalej jako Radsas Fun.
 2. Voucher na Wycieczkę Szkolną uprawnia do zakupu imprezy turystycznej – wycieczki szkolnej organizowanej przez firmę Radsas Fun Radosław Sąsiadek
 3. Wystawcą i właścicielem Voucherów na Wycieczkę Szkolną jest firma Radsas Fun Radosław Sąsiadek, ul. Pilotów 19F/8 w Gdańsku
 4. Wystawca Voucherów na Wycieczkę Szkolną każdorazowo może dokonać wyłączenia określonych ofert z listy imprez turystycznych, które mogą być opłacone Voucherami na Wycieczkę Szkolną.
 5. Nabywcą Voucherów jest Beneficjent – osoba zamawiająca oraz szkoła, dla której wystawiono Voucher (imię i nazwisko oraz nazwa szkoły widnieją na Voucher’e)
 • 2 Ważność i realizacja
 1. Vouchery na Wycieczkę Szkolną mają podaną maksymalną datę realizacji imprezy turystycznej (wycieczki szkolnej)
 2. Maksymalna data realizacji imprezy turystycznej (wycieczki szkolnej) Voucherów na Wycieczkę Szkolną każdorazowo jest umieszczona na Voucherze bądź określa umową z Beneficjentem.
 3. Voucher na Wycieczkę Szkolną należy zrealizować (dokonać rezerwacji wycieczki szkolnej) do 28.02.2021.
 4. Jeżeli Vouchery na Wycieczkę Szkolną nie zostały wykorzystane przed upływem ich terminu ważności z winy Beneficjenta tj. Nabywcy Vouchera, Vouchery takie uważane są za nieważne i nie mogą być realizowane.
 5. Vouchery na Wycieczkę Szkolną nie mogą być zamienione na gotówkę, nie ma również możliwości
  wydawania reszty w gotówce, przelewem lub w innej formie pieniężnej.
 6. Jeśli wartość imprezy turystycznej (wycieczki szkolnej) jest niższa od wartości Vouchera na Wycieczkę Szkolną, kwoty będącej różnicą, Beneficjent Vouchera nie będzie mógł wykorzystać przy płatności za kolejną imprezę turystyczną (wycieczkę).
 7. Jeśli wartość zarezerwowanej imprezy jest wyższa od wartości Vouchera, Beneficjent Vouchera dopłaca różnicę przelewem (dotyczy to także zaliczki za wycieczkę szkolną)
 • 3 Sposób realizacji
 1. Voucher na Wycieczkę Szkolną można zrealizować dzwoniąc pod numer telefonu: 513-726-102 lub drogą mailową pod adresem: wycieczki@radsas-fun.pl
 2. Po wyborze oferty Beneficjent Vouchera dopełnia wszelkich formalności zgodnie z zasadami rezerwacji imprez turystycznych (wycieczek szkolnych).
 3. Vouchery na Wycieczkę Szkolną mogą zostać przyjęte w ramach płatności zaliczki lub wpłaty pozostałej części za imprezę turystyczną (wycieczkę szkolną)
 4. W dniu dokonania rezerwacji Beneficjent Vouchera na Wycieczkę Szkolną zobowiązany jest przesłać mailem na adres elektroniczny kopię posiadanego Vouchera.
 5. Oryginał Vouchera jest w posiadaniu firmy Radsas Fun i będzie zestawiony z otrzymaną kopią.
 6. Po otrzymaniu Vouchera i dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez Wystawcę, a w razie
  konieczności także po uiszczeniu opłaty uzupełniającej cenę imprezy, usługę uznaje się za
  opłaconą. Beneficjent otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 7. Datą realizacji Vouchera na Wycieczkę Szkolną jest dzień akceptacja dokonanej rezerwacji imprezy turystycznej.
 8. Jeżeli Beneficjent posiada więcej Voucherów na Wycieczkę Szkolną istnieje możliwość ich łączenia do wykorzystania na jedną imprezę turystyczną (wycieczkę szkolną)
 9. Vouchery można łączyć tylko jeśli należą do jednego Beneficjenta.
 • 4 Rezygnacja z imprezy turystycznej
 1. Rezygnacja przez Beneficjenta Vouchera na Wycieczkę Szkolną z zakupionej imprezy turystycznej (wycieczki szkolnej) wymaga pisemnego oświadczenia.
 2. W przypadku gdy Beneficjent Vouchera na Wycieczkę Szkolną w okresie jego ważności:

a.) rezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej (wycieczce szkolnej), która częściowo lub w całości została opłacona Voucherami na Wycieczkę Szkolną

b.) nie rozpocznie imprezy turystycznej (wycieczki szkolnej) opłaconej częściowo lub w całości Voucherami na Wycieczkę Szkolną z powodów niezależnych od firmy Radsas Fun,

Beneficjentowi przysługuje zwrot Vouchera z możliwością ponownego jego wykorzystania w terminie ważności maksymalnej daty realizacji imprezy turystycznej (wycieczki szkolnej) tego Vouchera.

 1. Vouchery na Wycieczkę Szkolną zwrócone Beneficjentowi po potrąceniu kosztów związanych z rezygnacją (np. odwołanie transportu, rezerwacji w ośrodku, zakup biletów wstępu), zachowują pierwotny termin ważności.
 2. W przypadku, kiedy Beneficjent Vouchera na Wycieczkę Szkolną nie rozpoczął imprezy turystycznej (wycieczki szkolnej) opłaconej częściowo lub w całości Voucherem na Wycieczkę Szkolną z powodu odwołania wyjazdu  przez Organizatora Beneficjentowi Vouchera zwracany jest Voucher o wartości odpowiadającej wartości niezrealizowanej Wycieczkę Szkolną.
 3. Zwroty Vouchera na Wycieczkę Szkolną w sytuacji rezygnacji z imprezy turystycznej (wycieczki szkolnej) opłaconej
  częściowo lub w całości Voucherem na Wycieczkę Szkolną odbywają się tylko i wyłącznie Voucherami na Wycieczkę Szkolną.
 • 5 Reklamacje
 1. Reklamacje z tytułu imprez turystycznych (wycieczek szkolnych) zakupionych za pośrednictwem Wystawcy, Beneficjenci Vouchera na Wycieczkę Szkolną winni składać zgodnie z aktualnie obowiązującymi ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych organizatora imprezy turystycznej (wycieczki szkolnej), którą wykupili.
 • 6 Klauzula o danych osobowych
 1. Beneficjent Vouchera na Wycieczkę Szkolną wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wystawcę Vouchera na Wycieczkę Szkolną do realizacji imprezy turystycznej (wycieczki szkolnej).
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Beneficjent Vouchera na Wycieczkę Szkolną oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść regulaminu realizacji Vouchera na Wycieczkę Szkolną, który jest integralną częścią realizacji usług płaconych voucherem na wycieczkę szkolną.